top of page

GRAVİS PAZAR ARAŞTIRMA ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GENEL ARAŞTIRMA KATILIMCI GİZLİLİK POLİTİKASI 


Pazar araştırması şirketi olarak Gravis Pazar Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri ve iştirakleri(“paylasiyoruz.net, Gravis Anket, Roamler”), Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, ESOMAR ilkeleri çerçevesinde ve pazar araştırması sektörünün mesleki davranış kurallarına tamamen uymaya kendilerini adamıştır. Gravis olarak yürüttüğümüz pazar araştırmalara katılanların ve süreç içerisinde yer alan tüm tarafların gizlilik ve kişisel verilerinin korunması bizim için son derece önemlidir ve kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. 


Bu bilinçle, Gravis ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ve KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Bu gizlilik politikasını ("Gizlilik Politikası") size kişisel bilgilerinizi ("Kişisel Veriler") nasıl topladığımızı, kullandığımızı açıklamak ve bu kapsamda sizin haklarınız ile ilgili bilgi vermek için geliştirdik. 


Kişisel Verilerinizi yalnızca araştırmalarımızı yürütmek ve bu Gizlilik Politikası sınırları içerisinde kullanacağız ve işleyeceğiz. Kişisel veri ve bilgilerinizi üçüncü tarafların mal veya hizmetleri için reklam, promosyon veya doğrudan pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanmayacağız veya paylaşmayacağız. 


Kişisel Verilerin Toplanması 


Gravis olarak, adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, sizi özel olarak tanımlayan bilgileriniz ve benzeri diğer bilgileri toplayabiliriz. Kişisel Verilerinizi kendi isteğinizle doğrudan sizden temin etmiş olabiliriz ya da bizden araştırma hizmetleri alan müşterilerimiz, Kişisel Verilerin paylaşılması konusunda rıza göstermiş olan kişiler yönünden bizim ile paylaşmış olabilirler. Son olarak, halka açık kaynaklardan edinilen Kişisel Bilgileri toplayabilir ve kullanabiliriz. Toplanan Kişisel Verileriniz, Şirketimiz ve Yurtdışı İştirak Şirketlerimiz tarafından pazar ve sosyal araştırma gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Gravis ve çalışanları Kişisel Verilerinize erişip kullanabilir ve verilerinizi işleyebilir. Müşterilerimiz anket araştırma sonuçlarını çeşitli ürün ve hizmetlerle ilgili tüketicilerin farkındalıklarını, kullanımlarını veya memnuniyetini anlamak; tutum ve kamuoyunu ölçmek için anketler ve fokus grupları; yeni ürünleri tasarlamak veya test etmek; ya da iletişim etkinliğini test etmek gibi çeşitli amaçlar için kullanmaktadır. 


Zaman zaman, Gravis'in ırk veya etnik kökeniniz, siyasi görüşleriniz, dini veya felsefi inançlarınız, sendika üyeliğiniz, sağlığınız veya cinsel yaşamınız gibi hassas bilgiler dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel veri ve hassas bilgilerinize erişebileceği göz ardı edilemez. İşbu kapsamdaki veri ve bilgilerinizi de yalnızca araştırmalarımızı yürütmek ve bu Gizlilik Politikası sınırları içerisinde kullanacağız ve işleyeceğiz. Kişisel Verilerinizi kullanım amacı için makul olarak gerekli olduğu süre boyunca ve gerek olması halinde kanun tarafından gerekli kılınan süre boyunca saklarız. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Yurtdışı İştirak Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve işlenebilecektir. 


Kişisel Verilerin İşlenmesi, İşleme Amaçları ve İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 


Kişisel Verinizi başka bir kullanıma onaylamadığınız ya da kabul etmediğiniz sürece, bu Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde kullanacağız. Kişisel Bilgileri aşağıda belirtilen nedenlerden kullanabilir ve ifşa edebiliriz, bu doğrultuda sizden toplanan bilgilerin aşağıda belirtildiği şekilde işlenmesine, üçüncü şahıslara aktarılmasına ve üçüncü şahıslar tarafından işlenmesine açık rıza vermektesiniz; 


• Sizin anket araştırmasına katılmanıza davet edilmeniz; 


• Sizinle anket araştırma görüşmesi yapılması;


• Yaptığımız son araştırmada verdiğiniz cevapları doğrulaması; 


• Kişisel Veriler kayıtlarımızın doğrulama ve güncellenmesi; 


• İstediğiniz hizmetleri sağlamaması da dahil olmak üzere, bize gönderdiğiniz sorulara ve taleplerinize yanıt verilmesi; 


• Gravis için veya yaptığı hizmetler ile bağlantılı olarak Gravis'in iştiraklerine ve bağlı şirketlerine (yurtdışında bulunanlar dahil) tedarikçilerine ve danışmanları ile paylaşılması. Örneğin, anket sitelerini barındıracak, veri toplamak veya işleme hizmetleri; 


• Gravis'in müşterileri ile paylaşması için, ancak bu durumlarda sadece sizden ayrıca alınan onayınız ile paylaşılacaktır; 


• Yürürlükteki kanunlar uyarınca veya bir mahkeme celbine ya da bir resmi kurumun emrine cevaben; 


• Sınırlı kalmamak kaydıyla veri ekleme hizmetleri, veri doğrulama hizmetleri, veri tabanı eşleme hizmetleri, kodlama hizmetleri, veri segmentasyonu hizmetleri ve ödül, teşvik ve çekilişle ilgili hizmetler dahil olmak üzere Gravis şirketlerinin hizmet sağlayan yetkili temsilcileri ve/veya tedarikçileri ile paylaşılması; 


• Kişiyi tanımlayıcı bilgileri alan veya elde eden tarafın, kişisel tanımlayıcı bilgileri işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmayı ve işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı ve sürdürmeyi kabul etmesi şartıyla, sınırlı kalmamak kaydıyla Gravis'in ticari varlıklarından herhangi birinin veya tamamının birleşmesi veya satın alınması dahil olmak üzere bir mülkiyet veya kontrol değişikliğiyle bağlantılı olarak; 


• İşbu Gizlilik Politikasının kapsamı dışında tarafınızca verilen rızayla; 


• İşbu Gizlilik Politikası uyarınca diğer izin verilen kullanımlar. 


Üçüncü şahıslardan Kişisel Bilgiler toplayabilir ve bu verileri mevcut veri tabanları ile birleştiririz. Böyle bir durumda, bu Gizlilik Politikası uyarınca verileri kullanacağız. 


Ayrıca, Gravis veya Yurtdışı İştirak Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Gravis veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Gravis’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda Kişisel Verileriniz işlenebilecektir. 


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 


Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. 


Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları 


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 


• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 


• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 


• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 


• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 


• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 


• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 


• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili bilgi@gravis.com.tr e-mail adresinden iletişime geçiniz. 


Gizlilik politikamızdaki değişiklikler


Gizlilik politikamızda değişiklikler olması halinde, kullanıcılarımızın hangi bilgileri topladığımız, bunları nasıl kullandığımız ve olması halinde bunları hangi koşullar altında ifşa ettiğimizin her zaman farkında olmasını sağlamak üzere sizlere bilgi veriyor olacağız. Bununla birlikte e-mail adresi dahil olmak üzere Program katılımcılarının kişisel bilgilerini bu bilgileri toplama anında belirtilenden farklı bir şekilde kullanacak olmamız halinde de katılımcıları e-mail aracılığıyla bilgilendireceğiz. Kullanıcılar, kullanım şeklindeki bu değişiklik neticesinde bilgilerini kullanmamıza izin verme veya vermeme seçimine sahip olacaktır. 


Sorular ve Şikayetler 


İşbu Gizlilik Politikası, uygulama veya araştırmaya katilim ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz bulunması durumunda lütfen bizimle bilgi@gravis.com.tr e-mail adresinden iletişime geçiniz. 


Araştırmamıza katılmayı kabul ederek ülkemde bir yetişkin olduğumu, bu gizlilik politikasını okuduğumu, anladığımı, ve bu vesile ile kişisel verilerim ve hassas kişisel verilerim dahil olmak üzere işbu Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde pazar araştırması amaçları doğrultusunda tarafımdan toplanan verilerin Gravis tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi beyan ederim.

bottom of page